YÖNETMELİK

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ilçe sınırları içinde çalışan servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacakları, bunların sürücüleri, yardımcı personeli ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, servis taşımacılığı işinin disiplin altına alınması, güvenli hale getirilmesi ve gerçek anlamda bu işle iştigal edenlerin haklarının korunarak korsan servis taşımacılığının, haksız rekabetin ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; a) Resmi ve özel kuruluşların kent içi öğrenci ve personel taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren özel ve tüzel kişilere ait (C) plakalı araçları, b) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C) plakalı araçları, c) İlçe sınırları içerisinde, her türlü personel servis taşımacılığı yapan araçları, d) Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, ç) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları, e) Her türlü ücretsiz müşteri servisi olarak çalışan araçları kapsar. (2) Şehirlerarası otobüsler ve resmi kurumların kurum adına kayıtlı olup kendi personelini taşıdığı araçları kapsamaz. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin ( a ) bendi ve 15 inci maddesinin (b- f -p) bendine ve 67.maddesine, b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa, c) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa, d) İsmi zikredilen kanunlar kapsamında çıkarılan yönetmelik ve mevzuat hükümlerine, e) Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonu’nun 21.10.2011-141 sayılı kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, a) Belediye: Manavgat Belediyesini, b) Meslek odası: Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasını (MATSO), c) Zabıta: Servis Araçları ile ilgili işlemleri ve denetimleri yürütmek üzere Manavgat Belediyesine bağlı zabıtaları, d) İhtisas Odası: Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasını, e) Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, mahkemeler, yüksek öğretim kuruluşları, askeri kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşları sermayelerinin çoğunluğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşlarını, f) Özel kuruluş: Her türlü özel şirket, ortaklık, banka, kooperatif vb. kuruluşu, g) Kuruluş: Tanımlanan resmi ya da özel kuruluşları, h) Araç sürücüsü: Servis araçlarını sevk ve idare eden araç şoförlerini, i) Hizmetli: Servis araçlarında sürücü dışında çalışan personeli, j) Hizmet ve belge ücreti: Yönetmelikle belirlenen hizmetlerin yapılması ve belgelerin tanzim edilmesi için Manavgat Belediyesi tarafından belirlenen ücreti, k) Kontrol hizmeti: Şoförlerin denetim hizmeti, taşınan öğrencilerin trafik güvenliği açısından kontrol hizmeti, gerektiğinde araçlara tahsis edilen park yeri temin ve araçların fenni kontrol hizmeti, servis araçları özel trafik işaretleme hizmetleri ve araç güzergâhı üzerindeki her türlü alt yapı yapım hizmetlerini, l) Okul: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğrenim veren özel veya kamu kuruluşlarını, m) Okul servis aracı güzergah özel izin belgesi: 28/08/2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükmü gereğince ve Bu Yönetmelik hükümlerine uygun okul servisi yapacak araçlara Manavgat Belediyesi tarafından verilen belgeyi, n) Servis aracı: Ticari- okul taşıtı veya ticari- servis aracı ile Antalya Valiliğinin almış olduğu Komisyon Kararına atfen tahsisli plaka ile Taşıma hizmeti verme amacıyla kullanılan ve Manavgat Belediyesinin almış olduğu plaka tahsis kararına göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’nde ( C) plaka kaydı bulunan araçlar olup; 1) Okul servis aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımalarında kullanılan taşıtları, 2) Personel servis aracı: Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personeli taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari taşıtları, o) Servis aracı çalışma ruhsatı: İşleticilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre Manavgat Belediyesinden alacakları servis aracı çalışma ruhsatını, p) Taşıma: Servis araçları ile yapılan yolcu taşıma etkinliğini, q) Taşıt tanıtma kartı: Manavgat Belediyesince hazırlanan ve araç sahibi ile çalışacak şoförleri gösteren ek-4’teki belgeyi, r) SERKOM: Manavgat ilçe sınırları dahilinde okul ve personel servis taşımacılığının düzenlenmesinde tavsiye kararları alan ve teşekkülü ile görevleri Bu Yönetmelikte düzenlenen Servis Taşımacılığı Komisyonu’nu İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Komisyonlar MADDE 5- Manavgat Belediyesi bünyesinde Belediye Başkanı veya Yetkilendireceği Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Belediye Zabıta Müdürü, İlçe Emniyet Müdürlüğünden 1 temsilci, MATSO’ dan ve Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasından Başkan, Başkanvekili veya Genel Sekreter düzeyinde 1 temsilcinin katılımıyla Servis Taşımacılığı Komisyonu oluşturulur. Bu Yönetmelik çerçevesinde beldelerle ilgili bir konu görüşülmesi halinde ilgili belde belediyesinden de 1 üye komisyona dâhil edilir. Belde komisyon üyesinin sadece kendi beldesiyle ilgili gündem maddelerinde oy hakkı vardır. Komisyon, Manavgat İlçesi sınırları dâhilinde yapılan personel ve okul servis taşımacılığı konularında, Belediye Meclisine ve İlçe Trafik Komisyonuna tavsiye kararları alabileceği gibi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri kapsamında Belediyenin, Meclis Kararına gerek olmadan uygulayabileceği konularda doğrudan uygulanmak üzere kararlar alır. Alınan Kararlar Manavgat Belediye Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun sekretarya görevi Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığınca yürütülür. Yapılan yazışmalara imza atma yetkisi Komisyon Başkanındadır. Esnaf Odası bu konuda Genel Sekreter mahiyetinde yeterli personel istihdamını sağlar. Yapılan toplantılarla ilgili olarak komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödenmez,ancak toplantı ile ilgili ağırlama giderleri Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından karşılanır. Komisyon Üç Ay’da bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde üyeler Komisyon Başkanı tarafından her zaman, İlgili Meslek Odası’nın yazılı talebi ile de olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Komisyona gerekli görülmesi halinde oy hakkı olmadan sektörde çalışan esnaf ve tacirden üye de çağrılabilir. Komisyonda kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu 2 oy sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Servis Araçlarının Çalışma Biçimleri Çalışma Ruhsatı ve Uygunluk MADDE 6- (1) Manavgat ilçe sınırları içinde tahsisli “ C” ticari plaka ile çalışacak servis araçları ile Tüzel Kişilik adına kayıtlı araçlarıyla ticari bir kazanç amacı gütmeden, sadece kendi personelini taşıyacakların ve sadece kendi öğrencilerini taşıyacak kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumlarının servis aracı çalışma ruhsatı almaları zorunludur. Çalışma ruhsatı olmadan servis aracı olarak faaliyette bulunmak yasaktır. (2) Manavgat ilçe sınırları içinde servis aracı çalıştırma izni, İlgili Meslek Odası’nın uygunluk görüşüyle, Manavgat Belediyesi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Manavgat İlçe Trafik Komisyonu’nun almış olduğu kararlar ve Manavgat Belediyesi’nin almış olduğu ve alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak yürütülür. (3) Ticari amaçlı öğrenci /personel servis aracı işletecekler Manavgat Belediyesine başvurmadan önce, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde ( C) plakaya tescilli bir araç sahibi olmak zorundadır. (C) plakalı araçlar dışındaki araçlarla Manavgat ilçe sınırları dâhilinde ticari kazanç karşılığı servis taşımacılığı yapılması yasaktır. (4) İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde yapılır. İlk başvurularda alınan Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, takip eden ilk yenileme dönemi sonuna kadar geçerlidir. (5) İlk başvurularda ruhsat işlemleri bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda ve ayrıca Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’deki esaslara göre, araç uygunluğunun da belirlenmesinden sonra yapılır. Ticari- okul taşıtları Öğrenci Servis Aracı Hizmet Yönetmeliğine, ticari- personel servis araçları da Kamu Personeli Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliğine her halükarda uyumlu hale getirilir. (6) Ruhsat yenileme işlemi her yıl Okul Taşıtlarında Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Personel Taşıtlarında Şubat ve Mart ayları içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılır. Yenilemelerde eski çalışma ruhsatı vize edilerek onaylanmak suretiyle işlem yapılır. (7) Yenilemelerde; Manavgat Belediyesi tarafından Personel servis araçlarına, ek-3’teki forma göre personel servis aracı çalışma ruhsatı ve okul taşıtlarına okul servis aracı çalışma ruhsatı ile birlikte ayrıca okul servis aracı özel izin belgesi düzenlenir. (8) Personel ve okul servis aracı çalışma ruhsatları bir yıl süre ile geçerli olup, belirlenen belge ve hizmet ücreti karşılığında işletmecilere verilir. Bu ücretin ruhsat işlemi öncesinde Belediye veznesine makbuz karşılığı ödenmiş olması gerekir. (9) Bu ücret; tahsisli (C) Plakalı araçlar için, şoför koltuğu hariç araçta bulunan her koltuk için 5 şehiriçi bilet ücreti üzerinden toplam koltuk adedine göre alınır. (10) Bu Yönetmeliğin 14 ve 16. maddesinde belirtilen araçlar için bu ücret Şoför koltuğu hariç, araçta bulunan her koltuk için 10 bilet ücreti üzerinden toplam koltuk adedine göre alınır. (11) Araçlarını personel veya okul servis aracı olarak çalıştırmak için ilk defa başvuranlar ile çalışma ruhsatını yenilemek isteyenler öncelikle Belediye adına sekretarya görevini yürüten ihtisas odasına ek-1/2 deki müracaat formları ile aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek müracaat ederler ve durumlarının personel veya okul servis taşımacılığına uygun olduğuna dair yazıyı aldıktan sonra, bu yazı ile birlikte Manavgat belediyesine, ek-1/2’deki başvuru formlarından ilgili form ile müracaat ederler. a) Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odası kayıt belgesinin aslı, b) Başvuruya konu aracın Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde servis aracı tescil kaydını gösteren motorlu araç tescil belgesi ile ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayenesini gösteren motorlu araç trafik belgesi sureti, c) Başvuru sahibi kişiye ait ikametgâh ilmühaberi aslı, (Yenilemelerde İkameti değişmişse) d) Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş motorlu kara taşıtı araçları zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, Personel Servis Araçlarında ayrıca Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası Poliçesi, e) Hizmet ettiği kuruluşla yapılan sözleşme sureti, f) Takip edeceği güzergâhı, ğ) Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasınca hazırlanıp onaylanan Taşıt tanıtma kartı. h) Adli sicil kaydı (sabıka) Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır. Okul Servis Araçları Özel İzin Belgesi MADDE 7 – Ulaştırma Bakanlığının yayınlamış olduğu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereği Manavgat Belediyesince, Okul Taşıtı olarak kullanılacak araçlara her yıl ek-6’da yer alan özel izin belgesi düzenlenir. Bu belgenin verilmesi için Bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı alacak olan araçlardan istenen belgeler alınır. İlk müracaatlar yine sekretarya görevini yürütecek olan ihtisas odasına yapılır. İhtisas odasının uygunluğuna karar vererek tanzim ettiği okul/personel servis araçları özel izin belgesini Belediye Başkanlığının onaylaması halinde geçerlilik arz eder. Ticari- okul taşıtı araçlar için; meslek odasına kayıtlı her araca aynı ya da farklı belediyelerden alınmış olsa dahi maksimum iki güzergah tahsisi verilir. Araçlarda Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olmayan sürücülerin çalıştırılmasına müsaade edilmez. İşletme Hakkı ve Tahsisli “C” Plakalı Servis Aracını Devir Alacakların Yapacakları İşlemler MADDE 8 -(1) Tahsisli “C” Plakalı servis aracını satış yoluyla devir almak isteyenler; 1- Aracını satmak isteyen gerçek veya tüzel kişinin ek-1/A’deki örneğe uygun müracaat dilekçesi ile birlikte ilgili meslek odasından onaylı nüfus cüzdan fotokopisi veya tüzel kişilik ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi, 2- Aracı satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin; a) Ek-1/A’deki örneğe uygun müracaat dilekçesi, b) İlgili meslek odasından onaylı nüfus cüzdan fotokopisi veya tüzel kişilik olması halinde ticaret sicil gazetesi fotokopisi, c) İlgili meslek odasından üyelik belgesi aslı, d) Satın alınacak aracın ilgili meslek odasından onaylı trafik ve tescil belgesi fotokopisi, ile birlikte ihtisas odasına müracaat ederek alacağı uygunluk belgesiyle birlikte Manavgat Belediyesinden “Ticari Personel Servis Aracı Tahsis Belgesi” veya “Ticari Okul Servis Aracı Tahsis Belgesi” almak zorundadır. Bu belgeler alınmadan noterlerce tahsisli “C” plakalı servis araçlarının satış ve devir işlemleri yapılmaz. Bu konuda Noterler Birliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar Manavgat belediyesince yapılır. Tahsisli ( C ) plakalı servis aracı, plakası ile birlikte devredilmek istenmesi durumunda, plakanın devri ile birlikte Çalışma Ruhsatı ve Servis Aracı Güzergah Özel İzin Belgesi de devredilir. Servis araçlarının çalışma usul ve esasları MADDE 9- (1) Servis araçları işletmecileri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a) Servis araçları içinde biniş esasına göre ücret toplayamazlar, b) Servis araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergâhlarında ücretli veya ücretsiz durup yolcu alamazlar, c) Servis araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşım araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme-bindirme yapamazlar. d) Servis araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak öğrenci ve personel iniş-binişinin gerektiği süre kadar durabilirler, e) Şoförlerin ve yardımcıların bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim asmaları ve yapıştırmaları yasaktır, f) Araçlar belediyenin müsaade ettiği güzergâh dışına çıkamazlar. Servis araçlarının şehir içinde kullanmayacakları yollar ve duramayacakları yerler belediyenin alacağı kararlarla belirlenir. g) İşleticiler güzergâh izin belgelerini araçta bulundurmak ve istendiğinde görevlilere göstermek zorundadır, h) Mevzuata uygun olmak kaydıyla servis araçlarına reklam alınması işlemleri üyeleri adına bağlı bulunduğu Meslek Odası tarafından yürütülür. Ancak ilgili Belediyesinin iznine tabidir. i) Servis Araçlarında Tescil ve Trafik belgelerinde reklam logosu işlenmeyen herhangi bir reklam unsuru bulundurulamaz. j) Mükellef meri hukuka göre belirlenecek olan fiyat tarifelerini araçlarının görünür bir yerine asmak zorunda olup, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde taşıma yapamazlar, k) Servis araçları taşıt tanıtma kartını, araç içerisinde görünür bir yerde bulundurmak zorundadır. l) Manavgat ilçe sınırları içinde çalışacak tüm servis araçlarının servis aracı çalışma ruhsatı almaları zorunludur. Çalışma ruhsatı olmadan servis aracı olarak faaliyette bulunmak yasaktır. m) İlçe sınırları içerisinde çalışacak tüm servis araçlarının yaşları, Okul Taşıtlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Personel Servis Araçlarında Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır. n) Personel Servis Araçları Sarı Kuşaklı, Okul Servis Araçları da Kırmızı Kuşaklı, 14.ve 16.maddede zikredilen araçlar yeşil kuşaklı olmak zorundadır. o) Personel Servis Aracı olarak tahsis kapsamına alınan plakaların takıldığı araçlar okul taşımacılığı yapamazlar. Aynı plakaya yeni araç alınması ve/veya plakanın el değiştirmesi (Kasa aktarımı) halinde de yeni araç yine personel servis aracı olarak tescil edilir. p) Okul taşıtlarında, aynı plakaya yeni araç alınması ve/veya plakanın el değiştirmesi halinde de yine okul servis aracı olarak tescil edilir. Bu araçların okul taşıtı özelliklerini sağlaması zorunludur. q) Ruhsatlı servis araç sahibinin ölümü halinde, ruhsat 1 yıllık süre ile geçerli olup, yasal varisleri kendi adlarına ruhsat almak şartıyla, aracı çalıştırabilirler. r) Ruhsatlı servis aracı sahibinin, tahsisli “C” plakası kendi adına kalmak suretiyle, aracını yenilemek istemesi halinde, trafikten çektiği ya da başkasına sattığı aracın yerine 1 yıl içerisinde yeni araç alarak “C” plakasını takmış olmak ve yeni araca Belediye Çalışma Ruhsatı almak için müracaat etmiş olmak zorundadır. s) Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi satış tarihinden itibaren en geç 180 (yüzseksen) gün içerisinde bu Yönetmeliğin 6. Maddesine göre ve Okul Taşıtı olması halinde 7. Maddesine göre gerekli müracaatını yaparak çalışma ruhsatı ve/veya Özel İzin Belgesini almış olmak zorundadır. İşleticilere ve işletici firmalara yapılacak bildirimler MADDE 10- (1) Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları başvuruları ile ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. (2) İşleticilere bildirimler yalnızca iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş olarak kabul edilir. Servis araçlarında çalışacak Personele ilişkin koşullar MADDE 11- (1) Servis araçlarında çalışacak personelin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir. a) Öğrenci Servis araçlarında şoför olarak çalışacak personelin; kullanacağı araca göre minibüs için beş yıllık (B) sınıfı, otobüsler için en az üç yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir, b) Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması gerekmektedir, c) Sürücülerin bu yönetmeliğin yayınlanma tarihinden sonrasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işlemiş olduğu suçlardan dolayı sürücü belgesinin geri alınmamış olması gerekir. Sürücü belgesi geri alınanların çalışmalarına müsaade edilemez, d) İşleticiler, araçlarında çalıştıracakları şoförü, ek-5’teki form örneği ve ekinde başvuruya konu personelin sürücü belgesi ve sigorta belgesinin fotokopisi ile Meslek Odasına beyan etmek zorundadırlar. Meslek Odasına bu beyan yapılmadıkça araçta personel istihdam edilemez, yerlerine herhangi bir sebeple geçici de olsa görevlendirme yapılamaz. e) Servis araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. f) Taşıt tanıtma kartı; Bu yönetmelik kapsamında taşıma yapacak araç sahipleri Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasınca hazırlanan taşıt tanıtma kartını aracının görünür bir yerine asmak zorundadır, Yolcu kapasitesi MADDE 12 – Servis araçlarında taşınacak yolcu sayısı, motorlu araç tescil belgesinde belirtilen sayıdan fazla olamaz. Denetim MADDE 13- Bu yönetmelikte yer alan şartların yerine getirilip getirilmediği Manavgat Belediyesi tarafından denetlenir. Mülkiyetindeki araçlarla okul öncesi kreş ve gündüz bakımevi servis araçları için aranan şartlar MADDE 14- (1) Kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarının mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartları sağlayarak bir dilekçe ekinde; a) araçlarının adetlerini, b) tescil ve trafik belgelerini, c) izleyeceği güzergâhı, d) faaliyet alanı ve çalışma saatlerini, e) imza sirküleri ile birlikte ihtisas odasına müracaat ederek uygun görülmesi halinde Manavgat Belediyesinden gerekli çalışma ruhsatını almaları zorunludur. (2) Bu araçlara ayrıca belediye tarafından belirlenecek şekil ve ebatlarda yeşil kuşak konulması zorunludur. (3) Belirlenen kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim ve özel eğitim kurumları, güzergâh özel izin belgesi ve taşıt tanıtma kartı, belge ve hizmet ücretleri Belediye veznesine makbuz karşılığı yatırılır. Cezaların uygulanması MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Manavgat Belediyesi Zabıtaları tutanak düzenlemek ve cezai müeyyideleri uygulamak konusunda yetkilidir. (2) Birden fazla suçun aynı anda işlenmesi durumunda; işlenen her suç için ayrı ayrı tutanak tutularak 1608 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Manavgat Belediye Encümenine gönderilir. Belediye Encümeni’nin kararı doğrultusunda gerekli müeyyide uygulanır. (3) İşlenen fiil aynı zamanda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4915 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümlerine göre de suç oluşturuyorsa, yetkili birimlere haber verilerek gerekli müeyyidenin uygulanması sağlanır. (4) Bu yönetmelikte getirilen şartlara uymadan ve (C) plakasız araçlarla izinsiz servis taşımacılığı yapan araçlar ile ( C ) plakalı servis aracı olup da Çalışma Ruhsatı ve Güzergah Özel İzin Belgesi olmadan servis yaptığının tespiti halinde; hakkında tutanak tutularak araç 15 gün süreyle trafikten men edilir. Verilen Trafikten men cezasının onaylanması ve ayrıca gerekli görülmesi halinde Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi hükmüne göre cezalandırılması talebiyle 1608 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Manavgat Belediye Encümenine gönderilir. Belediye Encümeni’nin kararı doğrultusunda gerekli müeyyide uygulanır. (5) Yapılan denetimlerde (C) plakalı olmadığı halde bu plakaların araçlara takılarak kullanıldığının tespiti halinde, öncelikle araç trafikten men edilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Aracına sahte plaka takan özel veya tüzel kişinin varsa adına kayıtlı tüm araçlarının (C) plakaları ve servis aracı çalışma ruhsatları Belediye Encümeni Kararıyla iptal edilir. (6) Servis aracı çalışma ruhsatı iptal edilen kişilere ve araçlarına yeniden çalışma ruhsatı verilmez. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyacakların uyacakları kurallar MADDE 16 – (1) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelinin servisini yapan ve/veya kendi iş yerinde ücretsiz müşteri servisi olarak çalıştıran özel ve tüzel kişiler de bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayarak ihtisas odasına bir dilekçe ekinde; araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini, izleyeceği güzergâhı, faaliyet alanı ve çalışma saatleri ile imza sirkülerini vererek gerekli izin belgesini almak zorundadır. (2) Bu araçların Kamu Personeli Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve Bu Yönetmelikle aranan bir yıl süreli “Mülkiyetindeki Araçlarla Kendi Personelini Taşıyan Araçlar Özel İzin Belgesi” veya “Ücretsiz Müşteri Servisi İzin Belgesi”ile “Güzergâh İzin Belgesinin” Manavgat Belediyesinden alınması şartı aranır. (3) Bu araçlara, ayrıca belediye tarafından belirlenecek şekil ve ebatlarda yeşil kuşak konulması zorunludur. (4) Bu araçlar da ilk defa servis aracı çalışma ruhsatı aldıklarında uygunluk işleminden geçmek zorundadır. Ayrıca her yıl Şubat – Mart Aylarında çalışma ruhsatı yenileme işlemleri için Bu Yönetmeliğin 6. Maddesindeki hükümler kapsamında müracaat ederek çalışma ruhsatları yenilenir veya bir yıl geçerli olacak şekilde vize edilerek onaylanır. (5)Bu araçlar için verilecek olan Servis Aracı İzin Belgesi, Güzergâh İzin Belgesi ve Taşıt Tanıtma Kartı belge ve hizmet ücreti olarak, Bu Yönetmeliğin 6. Maddesi (10) numaralı bendinde belirlenen ücret, şoför koltuğu hariç olmak üzere, araçta bulunan her koltuk için 10 (on) bilet ücreti olarak alınır. Değerlendirme raporu, MADDE 17- (1) Her takvim yılı sonunda Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Başkanlığına servis araçlarının o takvim yılı içindeki etkinliklerini içeren bir değerlendirme raporu sunar. Bu rapor Manavgat Belediyesi’ nin bir sonraki takvim yılına yönelik kararlarına temel oluşturmak üzere hazırlanır ve servis araçlarına ilişkin araç sayısı, işletici sayısı, ortalama beş iş gününde taşınan toplam yolcu sayısı, başvuruların genel eğilimi gibi konuları kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR MADDE 18- 24.11.2011 tarih ve 3205 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı çerçevesinde ( C ) harfinde birleştirilecek ticari- okul taşıtı ve ticari –personel servis araçları ile diğer servis araçlarının tescilinde uygulanacak usul ve esaslar şu şekildedir. 1. Araç Tescil Belgesinin kullanım amacı kısmına aracın hangi amaçla kullanılacağı tescil ettirilir. Ticari- okul taşıtı, ticari- personel servisi, ibaresinden biri Araç Tescil Belgesine tescil ettirilir. Kullanım amacı sarih olmayan araca çalışma ruhsatı ve/veya Güzergah Özel İzin Belgesi Tahsisi yapılmaz. 2. Tahsisli ( C ) plakalı ticari- okul taşıtı ve/veya ticari –personel servisini alacak kişi ikametgah belgesi, sabıka kaydı, Oda Faaliyet Belgesi ile birlikte bir dilekçe ile Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasına 14.04.2010 tarihli protokol gereği müracaat edip uygunluk belgesi aldıktan sonra, uygunluk belgesi ile birlikte bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına başvurulacaktır. Başvuru, başvuru tarihinden sonra yapılan ilk Belediye Encümen toplantısında karara bağlanır. Tahsisi yapılan plakalar, ihtisas odasının uygunluk yazısı, Belediye Başkanlığının devir oluru alınmadan ikinci kişiye tescil işlemi yapılamaz. 3. Devir veya satış yoluyla tahsisi yapılan (C ) plaka ile birlikte, plakaya ilişkin Çalışma Ruhsatı ve Güzergah Özel İzin Belgesi devri aynı anda yapılır. Plakanın tescili ile birlikte satıcı için düzenlenen belgeler hükümsüzdür. 4. Miras yolu veya mahkeme kararı ile devir hariç olmak üzere ikinci kişiye plaka pay edilerek yada ortaklık/hisse yoluyla devri yapılmaz. Devralan kişinin tüzel kişilik olması durumunda tescil işlemi tüzel kişilik adına gerçekleştirilir. Tescil sahibinin birden fazla olması durumunda da pay sahiplerinden birine noterlik kanalıyla muvafakat edilerek, muvafakat olunan adına Çalışma Ruhsatı ve Güzergah Özel İzin Belgesi düzenlenir. Tüzel kişilerde ise tüzel kişilere düzenlenir. 5. Mevcut güzergahı kullanma hakkı özel servis aracı plakasına ait olup plaka sahipleri tahsis plakası olmaksızın güzergahını kullanma hakkına sahip değildir. 6. ( C) plakalı ticari- personel servisi araçlar ilgili kullanım amacı kısmında ifade olunan faaliyet dışında aracını kullanamaz. 7. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut ( C) plakalı araçların devri hariç olmak üzere, yeni ticari araç alım yoluyla ilave tahsisi artırıcı tescil işlemi gerçekleştirilemez. 8. Tahsisli ( C ) plaka nitelikli araçların tahsisli harfle intibakı sürecinde de yeni kayıt tescil işlemine onay verilemez. 9. Tahsisi gerçekleşen ( C) plakalı araçların komisyonun öngördüğü tarihten sonra yeni okul ya da personel servis aracı plaka tahsisine gerek duyulması durumunda İkinci Bölümün beşinci (5.) maddesinde oluşturulan Komisyonun Kararı ve akabinde de Belediye Meclisinden tahsisin artırılması cihetinde karar alınır. 10. ( C ) plakalı servis aracının plakası kendinde kalmak kaydıyla sadece aracı satması durumunda yerine maksimum 180 gün içinde yeni araç alması ve tescili zorunludur. Belirlenen süre zarfında plakasına ait aracın tescil ettirilmemesi durumunda ilgi plaka servis sahibi aleyhine iptal edilir. 11. Yine plakası kendinde kalmak kaydıyla aracını satanlar veya model değişikliği nedeniyle işleme konu olan plakanın çalışma ruhsatı ve özel izin belgesi hakkı saklıdır.